English

Kjernemiljø for likestillingsforskning

Kjernemiljø for likestillingsforskning (CORE) skal forske på og stimulere til forskning om kjønnslikestilling. Vi legger særlig vekt på likestillingsutfordringer i arbeidslivet. Vi har mål om å utøve forskning av høy faglig kvalitet, med samfunnsmessig og politisk relevans. Formidling og utvikling av faglige nettverk er også en prioritert oppgave for forskningsmiljøet.

CORE ledes av Mari Teigen og er en del av Institutt for samfunnsforskning. Direktør for Institutt for samfunnsforskning er Tanja Storsul.

Tre sentrale forskningsområder:

Dette betyr at vi blant annet forsker på:

  • Likestilling av kvinner, menn, majoritet og minoritet i arbeidslivet
  • Fedrekvote og velferdsordninger
  • Kvinner og menns lønn, inntekt og pensjonsopptjening
  • Kvinner og menns utdannings- og karriereløp
  • Diskriminering
  • Kombinasjonen av familie- og arbeidsliv
  • Heltids- og deltidsarbeid
  • Virkninger av myndighetenes familie-, likestillings- og arbeidslivspolitikk
  • Betydningen av internasjonale strømninger for norske forhold
  • Befolkningens holdninger til likestilling

Kjernemiljøet for likestillingsforskning er finansiert av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Kontakt CORE på likestilling@samfunnsforskning.no, ring oss på telefon 23 08 61 00 eller besøk oss på Institutt for samfunnsforskning i Munthes gate 31, Oslo.

Pressehenvendelser kan rettes til Christina Hoelgaard Stoltenberg

Core