English
Er Norge klar for likestilt foreldreskap?

Er Norge klar for likestilt foreldreskap?

24 april 2017

Skal du på seminaret vårt om likedeling av foreldrepermisjon 26. april, kan du lese deg opp på relevant CORE-forskning her.

Norsk familie- og velferdspolitikk har de siste tiårene vært sentralt for å fremme kvinners deltakelse i arbeidsmarkedet og bidra til en likere fordeling av omsorg og ansvar for barn mellom menn og kvinner. Ellingsæter-utvalget foreslår i NOU 2017:6 en likedeling av foreldrepermisjonen for å fremme likestilt foreldreskap og likestilt arbeidsliv. Onsdag 26. april inviterer CORE til ettermiddagsseminar og spør: Vil likedeling av foreldrepermisjonen føre til mer likestilling i arbeidsliv og i familien?

- Ikke meldt deg på? Meld deg på og les mer om arrangementet.

Her finner du en oversikt over CORE/ISFs forskning på foreldrepermisjon og utvalgte publikasjoner av COREs forskning på likestilling i arbeidslivet.

CORE om foreldrepermisjon

2017-02-Pappaperm_medium

Pappaperm? Fedre som ikke tar fedrekvote – hvor mange, hvem og hvorfor?

Hva kjennetegner de som ikke velger å bruke fedrekvoten i det hele tatt eller bare tar deler av den – og hvorfor tar ikke alle fedre, med rett til pappaperm, full kvote? Gjennom en kvantitativ studie og en kvalitativ studie undersøker forskerne Ragni Hege Kitterød, Sigtona Halrynjo og Kjersti Misje Østbakken bakgrunnen for at fedre ikke bruker fedrekvoten. Les mer om resultatene i rapporten: Pappaperm? Fedre som ikke tar fedrekvote – hvor mange, hvem og hvorfor? (2017).

Hvordan brukes fedrekvoten, bruker mor og far permisjonen på samme måte og hvilke holdninger har foreldre, befolkningen generelt og arbeidslivets parter til fedrekvoten? I rapporten Fedrekvoten – Norm for fedres permisjonsbruk i Norge og Norden (2016) kan du lese Halrynjo og Kitterøds litteraturstudie hvor de kartlegger forskningsresultater om bruk av fedrekvoten og holdninger til fedrekvoten i Norden.

Hvilken betydning har deling av foreldrepermisjonen på mor og fars yrkesdeltakelse, arbeidsfordeling i hjemmet og barna og foreldrenes velferd? I rapporten Deling av foreldrepermisjon: Konsekvenser for arbeid-familietilpasning og velferd i Norge og Norden (2016) gir Halrynjo og Kitterød en oversikt over forskning som viser hvilken betydning foreldrepermisjon har for arbeid- og familiebalansen for foreldre og barn i Norden.

CORE om likestilling i arbeidslivet

Likestillingsutvikling har kommet langt, men det er fortsatt likestillingsutfordringer i arbeidslivet knyttet til for eksempel kjønnsbalanse i topplederstillinger, et kjønnsdelt arbeidsmarked og lønnsforskjeller mellom kvinner og menn.

Kjønnsbalanse på toppen

Hvordan er kjønnsbalansen i toppen av næringslivet? Se CORE Topplederbarometer for en oversikt over kjønnsbalansen i toppledergrupper og styrer til de 200 største norske selskapene i næringslivet. Barometeret gis ut annethvert år, så her kan du følge utviklingen over tid.

COREtoppleder

Hva kjennetegner mannlige og kvinnelige toppledere? Og hvordan kombinerer topplederne arbeid- og familielivet? Les Sigtona Halrynjos studie av toppledere i kapittelet "Kjønn, topplederkarriere og familie".

Kjønnsdelt arbeidsmarked

Selv om Norge har et kjønnsdelt arbeidsmarked, viser COREs forskning at dette er i endring. Kvinner velger i økende grad utdanninger og yrker som tidligere var mannsdominerte. Flere tradisjonelt mannsdominerte yrker er blitt kjønnsbalanserte og i noen grad kvinnedominerte. Les mer om COREs forskning på det kjønnsdelte arbeidsmarkedet i boken Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet (Liza Reisel & Mari Teigen (red.), 2014).

Hvorfor oppfattes noen jobber som kvinnejobber, mens andre oppfattes som mannsjobber? Les mer om Julia Orupabo forskning og boken Kvinnejobber, mannsjobber og innvandrerjobber.

Kjønn og lønn

CORE forsker også på lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. CORE-indikatoren kjønn og lønn, utviklet av ISF- og CORE-forsker Kjersti Misje Østbakken, gir en oversikt over lønnsgapet.

CORE_indikator_stor

I boken Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet kan du også lese kapittelet Hva betyr kjønnssegregering for lønn? Her tallfester Kjersti Misje Østbakken, Erling Barth og Pål Schøne hvordan kjønnssegregeringen i det norske arbeidsmarkedet virker inn på lønnsforskjeller mellom kvinner og menn.

Et sentralt tema i spørsmål omkring likelønn er hvordan kvinners og menns timelønn henger sammen med familieforpliktelser, og hvor mye barn betyr for timelønnsforskjellene. Dette kan du lese mer om i Kjersti Misje Østbakkens artikkel Kjønn, lønn og barn – hva betyr barn for timelønnsnivået til kvinner og menn?

For alle publikasjoner fra CORE, se her.

Vil likedeling av foreldrepermisjon føre til mer likestilling i arbeidslivet og et liketilt foreldrepermisjon? Meld deg på seminaret.

Arrangementet streames her og er tilgjengelig i etterkant av arrangementet.

Core